Box with metal plaques by Shōmin, Katsuhiro and Mitsunaga

Unno Shōmin (1844-1915), Kagawa Katsuhiro (1853-1917), Toyokawa Mitsunaga II (1851-1923), Hoshino Kokusai

A very fine mulberry wood box inset with metal plaques by the renowned artists, depicting lotus, chrysanthemum, bamboo and plum.

Signed Shōmin, Katsuhiro, Mitsunaga and Kokusai
Meiji- Taisho era, circa 1910-1920
13.2 × 22 × 28.8 cm

Make an Enquiry

« Browse More Metalwork